AIR-SEP®

Professional in de waterbehandeling van gesloten installaties.

Unieke vacuümtechniek maximaliseert rendement én levensduur van verwarmings-, koel- en vriesinstallaties

De AIR-SEP® draagt op unieke wijze zorg voor het drukbehoud en de vacuümontgassing, expansie, vuilopvang en bijvulling van verwarmings-, koel- en vriesinstallaties. De AIR-SEP® bestaat hiertoe uit een expansietank met instroomventiel, ontluchtingsventiel, bijvulautomaat en drukbehoudpomp, die luchtbellen uit het leidingsysteem elimineren. Hierdoor kan het installatiewater beter doorstromen.

Ga direct naar de AIR-SEP Selectietabel

AIR-SEP AS-T korex benelux

Toepassingen

De AIR-SEP® drukbehoudstations van KOREX Benelux worden al meer dan 30 jaar succesvol toegepast in heel Europa, als multifunctionele units in zowel verwarmings-, koel- als vriessystemen. Of het nu gaat om eengezinswoningen, appartementencomplexen, hotels, ziekenhuizen, scholen, sporthallen, culturele centra, musea, kantoorgebouwen, stadsverwarmingsprojecten of industriële projecten.

Functies in het kort

Drukbehoud: iedere installatie moet goed op druk blijven, om beluchting te voorkomen en de waterkwaliteit te kunnen waarborgen.

Expansie: de expansie van de AIR-SEP® vindt op een zeer unieke wijze plaats, waarbij de voordelen van een open en gesloten vat gecombineerd worden.

Vacuümontgassing: de AIR-SEP® is voorzien van een gepatenteerde terugslagklep. Hierdoor ontstaat een licht vacuüm boven de waterkolom, waardoor 4 ppm extra lucht uit het water kan worden verwijderd.

Bijvulling: in de AIR-SEP® vindt suppletie op een zeer gecontroleerde wijze plaats. De AIR-SEP® zal eerst vacuüm ontgassen alvorens bijvullen noodzakelijk is.

Reiniging: het vuil zal bezinken in de RVS tank. Een inspectieluik maakt eenvoudige reiniging van de tank mogelijk.

Werking van de AIR-SEP®

De drukbehoudpomp van de AIR-SEP® haalt steeds tussen de 5 en 20 liter uit de installatie, die vervolgens via het instroomventiel in het AIR-SEP®-vat wordt teruggestort. In deze tank wordt de druk verlaagd tot een vacuümdruk van -0,3 tot -0,5 bar. Onze gepatenteerde vacuümtechniek van KOREX Benelux garandeert hierbij een luchtvermindering van 28 tot 40 mg/liter ten opzichte van het installatiewater. Een resultaat dat door geen enkel ander systeem in de markt kan worden geëvenaard. Hierdoor blijven de beschermende oxidatielagen in de verwarmings-, koel- en vriesinstallaties intact en kan in de installatie geen lucht en vuil meer worden afgescheiden. Een aanzienlijk hoger rendement is het resultaat, terwijl storingen tot een absoluut minimum worden beperkt. Niet alleen de eindgebruiker, maar ook de installateur en/of onderhoudspartij plukken hier de vruchten van.

Technische informatie

 • De levensduur van uw verwarmings-, koel- en vriessystemen wordt aanzienlijk verlengd.
 • Het energieverbruik van uw installatie wordt tot een minimum beperkt, terwijl het vermogen wordt geoptimaliseerd.
 • Een hoge CO₂-reductie.
 • Snelle amortisatie na inbouw in nieuwe en oude situaties.
 • Eenvoudige installatie, ook in een bestaand leidingnet.
 • Plaatsbesparing door samenvoeging van alle onderdelen in een compacte eenheid.
 • Inclusief diagnosesysteem voor functiecontrole.
 • Eenvoudige controle, bediening en onderhoud van het systeem.
 • Inert water.
 • Lage exploitatiekosten.
 • Hoe lager de installatietemperatuur, hoe meer lucht er in de installatie zal zitten, met als gevolg een aanzienlijke verlaging van het rendement.
 • Een warmgestookte installatie zal 8 tot 12% beter gaan functioneren.
 • Een koudgestookte installatie daarentegen heeft een rendementsverlies van < 20%.
 • In een koel- en vriesinstallatie kan dit verlies zelfs oplopen tot 30%.
 • Lucht in de installatie werkt als een isolator op de overdracht van de energie die in het water is gestopt.
 • In water onder hoge druk lossen meer kalken en mineralen op dan in water onder lagere druk.
 • Aan kalk hecht zich ijzer, wat leidt tot een verhoging van het zuurstofgehalte in het water.
 • Als het zuurstofgehalte van het water stijgt, zal het water in pH-neutraliseren.
 • Water met een neutrale pH leidt tot een verhoging van de corrosiedruk.Ion
 • Het water koelt in werkelijkheid niet helemaal af en blijft over het algemeen zeer constant van temperatuur, waardoor er veel minder expansie plaatsvindt dan veelal gedacht.
 • Ontgast water expandeert veel minder dan water met een hoog zuurstofgehalte.
 • Tegenwoordig werken veel installaties op lagere temperaturen, waardoor er ook veel minder expansie ontstaat.

Door deze factoren kunnen de installaties veel compacter en kleiner worden uitgevoerd. Daarbij heeft de AIR-SEP® als voordeel dat alle functies gecombineerd worden in één toestel. Een aanzienlijke reductie van de footprint van het toestel is het resultaat.

METEM-FORMULE

De METEM-formule beschrijft hoe de corrosiebescherming in verwarmings- en koelinstallaties wordt bereikt.

Parameter 1: Materiaal/water

Voor het vervaardigen van een verwarmings-/koelinstallatie als watervoerend systeem worden verschillende materialen gebruikt, zoals staal, gietijzer, koper, aluminium, kunststof, et cetera. Deze installatie wordt met water gevuld, ontlucht en onder druk gezet.

Parameter 2: Erosie – suspensie

Met het in bedrijf nemen van de circulatiepomp ontstaat een gas-watermengsel = suspensie. Gasbellen worden in dit geval met de waterstroom gecirculeerd en passen zich in volume aan door de omgevingsdruk. Als gevolg hiervan wordt de gasbel onder hoge druk klein en daardoor zeer hard, en zal deze als een zandkorrel de oppervlakte in de buis afschuren. IJzerdeeltjes maken zich van de buiswand los en hierdoor zal het verwarmings-/koelwatercircuit dichtslibben.

Parameter 3: Temperatuur/druk/tijd

De eigenschappen van het water worden sterk beïnvloed door de temperatuur. Bij een toenemende temperatuur geeft het water – afhankelijk van de druk – zouten, mineralen en gassen af (desorbeert) terwijl deze bij een afnemende temperatuur juist versterkt worden opgenomen (geabsorbeerd). De toenemende opname van zouten, mineralen en gassen zorgt voor een daling van de warmte-/koudeoverdracht. Zo wordt de warmte-/koudeoverdracht in gasverzadigde toestand bij bijv. 50°C minimaal met 11% gereduceerd en bij bijv. 6°C met minstens 30%. Bij een verder dalende temperatuur worden de overdrachtsverliezen door de toenemende partiaaldrukvervallen nog groter, waardoor alle dichtingen, zoals pakkingen, verbindingen en rubber tussenschotten (membranen) gasdoorlatend worden. Met de AIR-SEP® wordt telkens een deel van het water uit de installatie gehaald en na ontgassing weer terug in het installatiecircuit gevoerd. Door de periodieke herhaling van dit proces worden op den duur alle gassen uit de installatie gedreven. Voorwaarde is wel dat de druk constant wordt gehouden zodat de gassen zich niet in het installatiewater kunnen afscheiden.

Parameter 4: Eliminatie (adiabatische eliminatie = drukontspanning zonder energie toe- of afvoer)

De drukafhankelijk geabsorbeerde gassen in het installatiewater kunnen door telkens een deelhoeveelheid te ontspannen, het installatiewater verlaten (bijvoorbeeld zoals bij het openen van een fles mineraalwater). Hierdoor worden alle gassen zichtbaar en uitgedreven. Met betrekking tot corrosiebescherming wordt ook de moleculair opgenomen zuurstof uitgedreven, waardoor een drukafhankelijke onderverzadiging van zuurstof in de installatie ontstaat. Doordat het water geen zuurstof (O2) meer bevat, kan het zich niet meer aan de wanden van de buizen afzetten. Het gevolg hiervan is dat bruine roest (hematiet Fe2O3), naar magnetiet (Fe3O4), als zwarte roest wordt omgezet. Dit is een hoogwaardige oxide, d.w.z. dat deze niet opnieuw kan veranderen. Magnetiet is in principe geen corrosiebescherming (poedervormig), maar alleen een indicatie dat er corrosiebescherming is. Verder worden door drukontspanning van het water de aardalkaliën en de meegevoerde zwevende delen afgescheiden (zoals bijv. bij een gesloten fles wijn is er geen wijnsteen zichtbaar. Wordt de wijnfles geopend, dan wordt de wijnsteen zichtbaar). Het warmtedragende medium water wordt dus in drukloze toestand gedeeltelijk ontzout, waardoor de overtollige aardalkaliën en zwevende delen zich kunnen afzetten (bezinken).

Parameter 5: Magnetiet/inert water

Door adiabatische reductie van het zuurstofgehalte in het water ontstaat een drukafhankelijke onderverzadiging van zuurstof (een gebrek aan zuurstof). Hierdoor geeft het water geen zuurstof (O2) meer af aan de buiswanden. De buiswanden kunnen dus niet meer oxideren. Het zuurstofarme water haalt de zuurstof en/of zuurstofmoleculen uit het nog aanwezige oxide (‘luchtspons’-werking). De nog aanwezige oxide aan de buiswanden moeten zuurstofmoleculen aan het water afgeven, zodat een deel van het aanwezige hematiet (FE2O3) wordt afgevoerd en het nog kleine aanwezige deel wordt omgezet naar magnetiet (Fe3O4). Dit magnetiet is vergelijkbaar met een ‘oxidehuid’, dat een hoogwaardige oxide is en niet meer opnieuw omgezet kan worden.

Het zuurstofgebrek zorgt er tevens voor dat er nog weinig elektrolytische geleidingswaarde is, met als resultaat anodische corrosiebescherming.

Het water is inert, dus ‘reactietraag’. Door het AIR-SEP®-procédé voldoet de waterkwaliteit aan de geldende normen.

Deze parameters zijn:
Uiterlijk: kleurloos
Geur: geen
Bezinksel: geen/zwart
Geleiding: ≤ μS 1.500 [μS/cm]
pH-waarde: 8 – 10
Totale hardheid: 3° dH
Zuurstofgehalte: ≤ 0,1 mg/l bij 20°C

Ter plaatse onder druk te meten.

Storingsbronnen die de meting kunnen beïnvloeden, dienen uitgeschakeld te worden.

Gilching, 08.09.2008